Skocz do zawartości

Instalacja systemów z pendriva


Rekomendowane odpowiedzi

Jeśli ktoś ciekawy to wystarczy skopiować na pena pliki instalatora Windows 8 ( koniecznie 32 bit) i mamy kolejny system instalacyjny na penie. Jeśli ktoś chce wersje 64 bit to trzeba gdzieś dograć (lub zamienić) sam plik install.wim z wersji 64x. Pliki można skopiować do katalogu wisty (jeśli ktoś nie używa visty) i mamy działające menu (z małą ściemą w nazwie) lub utworzyć nowy katalog dla wersji Windows 8 i poprawić plik menu.htm.

I tu pytanie :) Poniższy poprawiony plik

 <HEAD> 
<TITLE>Instalatory</TITLE> 

<HTA:APPLICATION 
 APPLICATIONNAME="Instalatory" 
 ID="Instalatory" 
 BORDER="dialog" 
 INNERBORDER="no" 
 CAPTION="no" 
 SYSMENU="yes" 
 SCROLL="auto" 
 SINGLEINSTANCE="yes" 
 WINDOWSTATE="maximize" 
 SHOWINTASKBAR="no" 
 CONTEXTMENU="no" 
 NAVIGABLE="yes" 
 SELECTION="no"/> 

<script language="vbscript" type="text/vbscript"> 
window.resizeTo 800,600 
window.focus 
</script> 

<style type="text/css"> 

body {background-image:url('img\winpe.jpg'); background-repeat:no-repeat; background-attachment:fixed; background-position:center; margin:0px; 
  width:0%; height:100%; left:0%; top:0%; padding:0px; overflow:hidden; z-index:0; font-family:Arial; font-size:20px; font-weight:bold;} 

#TextArea {font-family:Albertus Medium; font-size:20pt; font-weight:bold; text-align:center; position:absolute; overflow:hidden; 
     width:100%; height:100%; Left:0%; vertical-align:middle; Top:25%;} 

#menu {border-style:none; position:absolute; overflow:auto; top:5%; height:90%; width:90%; left:5%; right:5%; z-index:2;} 

p {position:relative; text-align:center; z-index:0;} 

.button {position:relative; width:325px; font-family:Arial; font-size:12px; font-weight:bold; z-index:2; text-decoration: none; 
    background: #bfb url("img\menu_pionowe_tlo.gif") repeat-x top; color: #254; border-style:ridge; border-left: 1px solid #797;} 

.button_hover {position:relative; width:325px; font-family:Arial; font-size:12px; font-weight:bold; z-index:2; text-decoration: none; 
    background:url("img\menu_pionowe_tlo2.gif"); color: #bff; background-color: #797; border-style:ridge; padding: 3px;} 

.button2 {position:relative; width:160px; font-family:Arial; font-size:12px; font-weight:bold; z-index:2; text-decoration: none; 
    background: #bfb url("img\menu_pionowe_tlo.gif") repeat-x top; color: #254; border-style:ridge; border-left: 1px solid #797;} 

.button2_hover {position:relative; width:160px; font-family:Arial; font-size:12px; font-weight:bold; z-index:2; text-decoration: none; 
    background:url("img\menu_pionowe_tlo2.gif"); color: #bff; background-color: #797; border-style:ridge; padding: 3px;} 

h2 {position:relative; text-align:center; z-index:0;} 
</style> 

</HEAD> 


<script language="vbscript" type="text/vbscript"> 
dim system_install, objShell, objWMIService, strDrive, strSystem, objFso, strName 
dim wim_oembios, wim_massstorage, Wim_name, Wim_index, pliki_oem, plik_unattended, default_key 
dim strdp, straoems, strunattend, rc_oembios, rc_massstorage, rc_name, rc_index 

Set objShell = CreateObject("WScript.Shell") 
Set objFso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 

dim arrCommands 
arrCommands = Split(Instalatory.commandLine, "$") 

If objShell.Environment("Process").Item("SystemDrive") = "X:" Then 
objShell.Environment("Process").Item("Temp") = "X:\Windows\Temp" 
objShell.Environment("Process").Item("Tmp") = "X:\Windows\Temp" 
 If Not objFSO.FolderExists("X:\Windows\System32\config\systemprofile\Desktop") Then 
   objFSO.CreateFolder "X:\Windows\System32\config\systemprofile\Desktop" 
 End If 
End If 


Sub Window_onLoad 
DataArea.InnerHTML = "" 
TextArea.InnerHTML = "" 
MENU.InnerHTML = "" 
MenuSystem 
End Sub 


Sub MenuSystem 
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2") 

If objFSO.FileExists(arrCommands(1)&"\repozytorium\455asd8.znk") Then 
Set folder = objfso.GetFolder(arrCommands(1)&"\repozytorium\systemy") 
Set files = folder.Files 
 For each folderIdx In files 
  Set objFile = objFSO.OpenTextFile(arrCommands(1)&"\repozytorium\systemy\"& folderIdx.Name,1) 
  strName = split(objFile.ReadAll,vbcrlf) 
  strinstalki_repo_conf = strinstalki_repo_conf & "<input class='button' type='button' onmouseover='MouseOver' onmouseout='MouseOut' value='Zainstaluj "&strName(1)&"' onClick='Install_repo_conf ""&strName(1)&"",""&strName(3)&"",""&strName(5)&"",""&strName(7)&"",""&strName(9)&"",""&strName(11)&""'>   " 
  objFile.Close 
 Next 

strmenurpinstall = "<h2>Instalki oparte na repozytorium z konfiguracją</h2>" & strinstalki_repo_conf 
End If 


If objFSO.FileExists(arrCommands(1)&"\wim\455asd8.znk") Then 
Set folder = objfso.GetFolder(arrCommands(1)&"\wim\systemy") 
Set files = folder.Files 
 For each folderIdx In files 
  Set objFile = objFSO.OpenTextFile(arrCommands(1)&"\wim\systemy\"& folderIdx.Name,1) 
  strName = split(objFile.ReadAll,vbcrlf) 
  strinstalki_WIM = strinstalki_WIM & "<input class='button' type='button' onmouseover='MouseOver' onmouseout='MouseOut' value='Zainstaluj "&strName(1)&"' onClick='Install_WIM ""&strName(1)&"",""&strName(3)&"",""&strName(5)&"",""&strName(7)&"",""&strName(9)&"",""&strName(11)&"",""&strName(13)&"",""&strName(15)&""'>   " 
  objFile.Close 
 Next 
strmenuwiminstall = "<h2>Instalki oparte na pliku WIM</h2>" & strinstalki_WIM 
End If 


strmenu1 = "<input class='button2' onmouseover='MouseOver' onmouseout='MouseOut' type='button' value='Notatnik' onClick='ntp'> <input class='button2' onmouseover='MouseOver' onmouseout='MouseOut' type='button' value='Taskmgr' onClick='tskmgr'> <input class='button2' onmouseover='MouseOver' onmouseout='MouseOut' type='button' value='Konsola' onClick='cmd'><br>" 
strmenu2 = "<input class='button2' onmouseover='MouseOver' onmouseout='MouseOut' type='button' value='TotalCmd' onClick='totalcmd'> <input class='button2' onmouseover='MouseOver' onmouseout='MouseOut' type='button' value='Ghost 32' onClick='ghost'> <input class='button2' onmouseover='MouseOver' onmouseout='MouseOut' type='button' value='Partition Wizzard' onClick='pw'><br>" 
strmenu3 = "<input class='button2' onmouseover='MouseOver' onmouseout='MouseOut' type='button' value='Start Sieci' onClick='NET'> <input class='button2' onmouseover='MouseOver' onmouseout='MouseOut' type='button' value='Restart' onClick='wyjscie(2)'> <input class='button2' onmouseover='MouseOver' onmouseout='MouseOut' type='button' value='Clam Portable Antywir' onClick='clamWinPortable'><br>" 
strmenu5 = "<br><input class='button2' onmouseover='MouseOver' onmouseout='MouseOut' type='button' value='Quit' onClick='wyjscie(1)'><br>"

IF objFSO.FileExists(arrCommands(1)&"\Vista_installer\455asd8.znk") And objFSO.FileExists(arrCommands(1)&"\Seven_Installer\455asd8.znk") And objFSO.FileExists(arrCommands(1)&"\W8_Installer\455asd8.znk") Then 
 strmenu4 = "<input class='button' onmouseover='MouseOver' onmouseout='MouseOut' type='button' value='Instalacja systemów Vista lub Server 2008' onClick='Vista_Inst'>  <input class='button' onmouseover='MouseOver' onmouseout='MouseOut' type='button' value='Instalacja systemów Seven lub Server 2008 R2' onClick='Seven_Inst'> <input class='button' onmouseover='MouseOver' onmouseout='MouseOut' type='button' value='Instalacja Windows 8' onClick='W8_Inst'>" 
 strmenuvistainstall = "<h2>Instalki systemów z lini Vista, Windows 7 i Windows 8</h2>" & strmenu4 
ElseIf objFSO.FileExists(arrCommands(1)&"\Vista_installer\455asd8.znk") And objFSO.FileExists(arrCommands(1)&"\Seven_Installer\455asd8.znk") Then 
 strmenu4 = "<input class='button' onmouseover='MouseOver' onmouseout='MouseOut' type='button' value='Instalacja systemów Vista lub Server 2008' onClick='Vista_Inst'>  <input class='button' onmouseover='MouseOver' onmouseout='MouseOut' type='button' value='Instalacja systemów Seven lub Server 2008 R2' onClick='Seven_Inst'>" 
 strmenuvistainstall = "<h2>Instalki systemów z lini Vista i Seven</h2>" & strmenu4 
ElseIf objFSO.FileExists(arrCommands(1)&"\Vista_installer\455asd8.znk") And objFSO.FileExists(arrCommands(1)&"\W8_Installer\455asd8.znk") Then 
 strmenu4 = "<input class='button' onmouseover='MouseOver' onmouseout='MouseOut' type='button' value='Instalacja systemów Vista lub Server 2008' onClick='Vista_Inst'>  <input class='button' onmouseover='MouseOver' onmouseout='MouseOut' type='button' value='Instalacja Windows 8' onClick='W8_Inst'>" 
 strmenuvistainstall = "<h2>Instalki systemów z lini Vista i Windows 8</h2>" & strmenu4
ElseIf objFSO.FileExists(arrCommands(1)&"\Seven_Installer\455asd8.znk") And objFSO.FileExists(arrCommands(1)&"\W8_Installer\455asd8.znk") Then 
 strmenu4 = "<input class='button' onmouseover='MouseOver' onmouseout='MouseOut' type='button' value='Instalacja systemów Seven lub Server 2008 R2' onClick='Seven_Inst'>  <input class='button' onmouseover='MouseOver' onmouseout='MouseOut' type='button' value='Instalacja Windows 8' onClick='W8_Inst'>" 
 strmenuvistainstall = "<h2>Instalki systemów z lini Windows 7 i Windows 8</h2>" & strmenu4  
ElseIf objFSO.FileExists(arrCommands(1)&"\Seven_Installer\455asd8.znk") Then 
 strmenu4 = "<input class='button' onmouseover='MouseOver' onmouseout='MouseOut' type='button' value='Instalacja systemów Seven lub Server 2008 R2' onClick='Seven_Inst'>" 
 strmenuvistainstall = "<h2>Instalki systemów z lini Seven</h2>" & "<p>" & strmenu4 & "</p>" 
ElseIf objFSO.FileExists(arrCommands(1)&"\Vista_installer\455asd8.znk") Then 
 strmenu4 = "<input class='button' onmouseover='MouseOver' onmouseout='MouseOut' type='button' value='Instalacja systemów Vista lub Server 2008' onClick='Vista_Inst'>" 
 strmenuvistainstall = "<h2>Instalki systemów z lini Vista</h2>" & "<p>" & strmenu4 & "</p>" 
ElseIf objFSO.FileExists(arrCommands(1)&"\W8_installer\455asd8.znk") Then 
 strmenu4 = "<input class='button' onmouseover='MouseOver' onmouseout='MouseOut' type='button' value='Instalacja systemów W8' onClick='W8_Inst'>" 
 strmenuvistainstall = "<h2>Instalki systemów z lini Windows 8</h2>" & "<p>" & strmenu4 & "</p>"   
End If 

MENU.InnerHTML = "<p>" & strmenurpinstall & "</p>" & "<p>" & strmenuwiminstall & "</p>" & "<p>" & strmenuvistainstall & "</p>" & "<h2>Narzędzia</h2>" & "<p>" & strmenu1 & strmenu2 & strmenu3 & strmenu5 & "</p>" 
End Sub 


Sub Install_WIM(system,arg_1,arg_2,arg_3,arg_4,arg_5,arg_6,arg_7) 

Window.resizeTo 800,350 
MENU.InnerHTML = "" 
DataArea.InnerHTML = "" 
TextArea.InnerHTML = "" 

On Error Resume Next 
Set colDisks = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_LogicalDisk Where (DriveType = 3 OR DriveType = 2) AND DeviceID <> 'A:' AND DeviceID <> 'X:' AND DeviceID <> '" & arrCommands(1) & "'") 
'Set colDisks = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_LogicalDisk Where DriveType = 3 AND DeviceID <> 'x:' AND DeviceID <> '" & arrCommands(1) & "'") 

For Each objDisk in colDisks 
strBody4 = strBody4 & "<option value='"& objDisk.DeviceID &"'>"& objDisk.DeviceID &"</option>" 
Next 

set colSubfolders = objWMIService.ExecQuery("Associators of {Win32_Directory.Name='"&arrCommands(1)&"\"&arg_3&"'} Where AssocClass = Win32_Subdirectory ResultRole = PartComponent") 
 For Each objFolder in colSubfolders 
strBody5 = strBody5 & "<option value='"&arrCommands(1)&"\"&arg_3&"\"&objFolder.fileName&"'>"& objFolder.fileName &"</option>" 
 Next 

Set colSubfolders = objWMIService.ExecQuery("Associators of {Win32_Directory.Name='"&arrCommands(1)&"\"&arg_4&"'} Where AssocClass = Win32_Subdirectory ResultRole = PartComponent") 
 For Each objFolder in colSubfolders 
strBody6 = strBody6 & "<option value='"&arrCommands(1)&"\"&arg_4&"\"&objFolder.fileName&"'>"& objFolder.fileName &"</option>" 
 Next 
 
Set folder = objfso.GetFolder(arrCommands(1)&"\wim\pliki\dp") 
Set files = folder.Files 
  For each folderIdx In files 
strBody8 = strBody8 & "<option value='"&folderIdx.Name&"'>"& folderIdx.Name &"</option>" 
  Next 
 

str0 = "<option value='null'>null</option>" 
str1 = "<span style='display:inline width:60px; position:absolute; top:15%; left:5%'><select size='1' name='AvailableDrives'>" 
str2 = "<input class='button' type='button' value='Potwierdź wybór' onClick='sys_inst_WIM' style='left:25%; top:70%; width:125px;'>" 
str3 = "<input class='button' type='button' value='Rezygnuję' onClick='Cancel' style='left:45%; top:70%; width:125px;'>" 
str4 = "<span style='display:inline width:60px; position:absolute; top:22%; left:5%'><select size='1' name='AvailableOEMS'>" 
str5 = "<span style='display:inline width:60px; position:absolute; top:45%; left:5%'><input type='checkbox' name='chkbox1' checked='True'> Nienadzorowana</span>" 
str6 = "<span style='display:inline width:60px; position:absolute; top:29%; left:5%'><select size='1' name='AvailableMASS'>" 
str7 = "<span style='display:inline width:60px; position:absolute; top:55%; left:5%'><input type='checkbox' name='chkbox2'> Użyj katalogu $OEM$</span>" 
str9 = "<span style='display:inline width:60px; position:absolute; top:65%; left:5%'><input type='checkbox' name='chkbox3' checked='True'> Autorestart</span>" 
str8 = "<span style='display:inline width:100px; position:absolute; top:36%; left:5%'><select size='1' name='AvailableDP'>" 
str10 = "<span style='display:inline width:60px; position:absolute; top:75%; left:5%'><input type='checkbox' name='chkbox4'> Użyj klucza domyślnego</span>" 

DataArea.InnerHTML = "<h2>Instalacja WIM " & system & "</h2>" & str1 & str0 & strBody4 & "</select>" & " Proszę wybrać partycę docelową</Span>" & str4 & str0 & strBody5 & "</select>" & " Proszę wybrać dostawcę OEM</Span>" & str6 & str0 & strBody6 & "</select>" & " Proszę wybrać Sterowniki MassStorage</Span>" & str5 & str8 & str0 & strBody8 & "</select>" & " Proszę wybrać plik konfiguracji dysku</Span>" & str7 & str9 & str10 & str2 & str3 

strSystem = system 
Wim_name = arg_1 
Wim_index = arg_2 
wim_oembios = arg_3 
wim_massstorage = arg_4 
pliki_oem = arg_5 
plik_unattended = arg_6 
default_key = arg_7 
End Sub 

Sub sys_inst_WIM 
 If AvailableDP.Value <> "null" Then 
  strDrive = "V:" 
 ElseIf AvailableDrives.Value = "null" Then 
  Func_Back_WIM 
  Exit Sub 
 Else 
  strDrive = AvailableDrives.Value 
 End If 
  strMassStorage = AvailableMASS.Value 
  strOEM = AvailableOEMS.Value 
  strDP = AvailableDP.Value 
 if chkbox1.Checked then 
  chkbox1_WIM = "TAK" 
  Set objFile = objFSO.OpenTextFile(arrCommands(1)&"\"&plik_unattended,1,true) 
  strUnAtt = objFile.ReadAll 
  objFile.Close 
 Else 
 if chkbox4.Checked then 
  chkbox4_WIM = "TAK" 
  strdefkey = "[userdata]" & vbCrLf & "productid=" & default_key & vbCrLf & "productkey=" & default_key & vbCrLf 
 end if 
  strUnAtt = "[data]" & vbCrLf & "msdosinitiated=1" & vbCrLf & "floppyless=1" & vbCrLf & "AutoPartition=1" & vbCrLf & "UseSignatures=yes" & vbCrLf & "OriSrc=A:\I386" & vbCrLf & "OriTyp=5" & vbCrLf 
  strnonunat = "[unattended]" & vbCrLf & "OemPreinstall=Yes" &vbCrLf& "DriverSigningPolicy=Ignore" &vbCrLf 
 end If 
 if chkbox2.Checked then 
  chkbox2_WIM = "TAK" 
 end if 
 if chkbox3.Checked then 
  chkbox3_WIM = "TAK" 
 end if 
 DataArea.InnerHTML = "" 
 TextArea.InnerHTML = "" 
 window.resizeTo 768,120 
 TextArea.InnerHTML = "Proszę czekać,<br>trwa Instalacja " & strSystem 
If strdp <> "null" Then 
  objShell.run ("%comspec% /c diskpart /s "&chr(34)&arrCommands(1)&"\wim\pliki\DP\"&strDP&chr(34)),0,true 
Else 
 set colVolumes = objWMIService.ExecQuery("select * from Win32_Volume Where Name = '"&strDrive&"\\'") 
  For Each objVolume in colVolumes 
  objVolume.Format "NTFS",True,,"",False 

If Not objFSO.FileExists("x:\windows\temp\dp.txt") Then 
Set objFile = objFSO.CreateTextFile("x:\windows\temp\dp.txt", True) 
objFile.WriteLine "select volume " & strDrive & vbCrLf & "active" & vbCrLf & "exit" 
objFile.close 
End If 
objShell.Run ("%comspec% /c diskpart /s x:\windows\temp\dp.txt"),0,true 
objFSO.DeleteFile "x:\windows\temp\dp.txt" 

 Next 
End If 
 objShell.run ("bootsect.exe /nt52 " & strDrive & " /force /mbr"),0,true 
 objShell.run ("imagex.exe /apply "&arrCommands(1)&"\wim\"&Wim_name&" "&Wim_index&" "&strDrive),0,true 
  Set objFile = objFSO.CreateTextFile(strDrive&"\$WIN_NT$.~BT\winnt.sif",true) 
  objFile.Write strUnAtt & strdefkey 
  objFile.Close 
 'objShell.run ("wpeutil.exe reboot"),0,false 
 if chkbox2_WIM = "TAK" then 
   objFso.CopyFolder arrCommands(1)&"\"&pliki_oem, strDrive&"\$WIN_NT$.~LS\$OEM$", True 
 end if 
 If strOEM <> "null" Then 
   objFSO.CopyFile strOEM&"\*", strDrive&"\$WIN_NT$.~LS\I386\", True 
 End IF 

 If strMassStorage <> "null" Then 
  Set objFile = objFSO.OpenTextFile(strMassStorage&"\untd.txt",1,true) 
  strMass = objFile.ReadAll 
  objFile.close 
  Set objFile = objFSO.CreateTextFile(strDrive&"\$WIN_NT$.~BT\winnt.sif",true) 
  objFile.Write strUnAtt & strnonunat & strdefkey & strMass 
  objFile.Close 
 If Not objFso.FolderExists(strDrive&"\$WIN_NT$.~LS\$OEM$") Then 
 Set f = objFso.CreateFolder(strDrive&"\$WIN_NT$.~LS\$OEM$") 
 End If 
 Set f = Nothing 
 objFso.CopyFolder strMassStorage&"\txtsetup", strDrive&"\$WIN_NT$.~LS\$OEM$\TEXTMODE", True 
 objFso.CopyFolder strMassStorage&"\txtsetup", strDrive&"\$WIN_NT$.~BT\$OEM$", True 
 End If 

IF chkbox3_Wim = "TAK" then 
  objShell.Run ("Wpeutil Reboot"),0,false 
End If 
 
 window.resizeTo 800,600 
 MenuSystem 
 DataArea.InnerHTML = "" 
 TextArea.InnerHTML = "" 
End sub 
 

Sub Func_Back_WIM 
DataArea.InnerHTML = "" 
TextArea.InnerHTML = "" 
window.resizeTo 512,120 
strbck1 = "<input class='button' type='button' value='Wróć' onClick='Install_WIM ""&strSystem&"",""&Wim_name&"",""&Wim_index&"",""&wim_oembios&"",""&wim_massstorage&"",""&pliki_oem&"",""&plik_unattended&"",""&default_key&""' style='left:5%; top:65%; width:125px;'>" 
strbck2 = "<input class='button' type='button' value='Diskpart' onClick='diskpart' style='left:10%; top:65%; width:125px;'>" 
strbck3 = "<input class='button' type='button' value='Rezygnuję' onClick='Cancel' style='left:15%; top:65%; width:125px;'>" 
TextArea.InnerHTML = "Nie wybrano partycji docelowej" 
DataArea.InnerHTML = strbck1 & strbck2 & strbck3 
End Sub Sub Install_repo_conf(system,arg_1,arg_2,arg_3,arg_4,arg_5) 

Window.resizeTo 800,350 
MENU.InnerHTML = "" 
DataArea.InnerHTML = "" 
TextArea.InnerHTML = "" 

On Error Resume Next 
Set colDisks = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_LogicalDisk Where (DriveType = 3 OR DriveType = 2) AND DeviceID <> 'A:' AND DeviceID <> 'X:' AND DeviceID <> '" & arrCommands(1) & "'") 

For Each objDisk in colDisks 
strBody4 = strBody4 & "<option value='"& objDisk.DeviceID &"'>"& objDisk.DeviceID &"</option>" 
Next 

set colSubfolders = objWMIService.ExecQuery("Associators of {Win32_Directory.Name='"&arrCommands(1)&"\"&arg_2&"'} Where AssocClass = Win32_Subdirectory ResultRole = PartComponent") 
 For Each objFolder in colSubfolders 
strBody5 = strBody5 & "<option value='"&arrCommands(1)&"\"&arg_2&"\"&objFolder.fileName&"'>"& objFolder.fileName &"</option>" 
 Next 

Set colSubfolders = objWMIService.ExecQuery("Associators of {Win32_Directory.Name='"&arrCommands(1)&"\"&arg_3&"'} Where AssocClass = Win32_Subdirectory ResultRole = PartComponent") 
 For Each objFolder in colSubfolders 
strBody6 = strBody6 & "<option value='"&arrCommands(1)&"\"&arg_3&"\"&objFolder.fileName&"'>"& objFolder.fileName &"</option>" 
 Next 
 
Set folder = objfso.GetFolder(arrCommands(1)&"\repozytorium\pliki\dp") 
Set files = folder.Files 
  For each folderIdx In files 
strBody8 = strBody8 & "<option value='"&folderIdx.Name&"'>"& folderIdx.Name &"</option>" 
  Next 
 

str0 = "<option value='null'>null</option>" 
str1 = "<span style='display:inline width:60px; position:absolute; top:15%; left:5%'><select size='1' name='AvailableDrives'>" 
str2 = "<input class='button' type='button' value='Potwierdź wybór' onClick='sys_inst_repo_conf' style='left:25%; top:60%; width:125px;'>" 
str3 = "<input class='button' type='button' value='Rezygnuję' onClick='Cancel' style='left:45%; top:60%; width:125px;'>" 
str4 = "<span style='display:inline width:60px; position:absolute; top:22%; left:5%'><select size='1' name='AvailableOEMS'>" 
str5 = "<span style='display:inline width:60px; position:absolute; top:45%; left:5%'><input type='checkbox' name='chkbox1' checked='True'> Nienadzorowana</span>" 
str6 = "<span style='display:inline width:60px; position:absolute; top:29%; left:5%'><select size='1' name='AvailableMASS'>" 
str7 = "<span style='display:inline width:60px; position:absolute; top:55%; left:5%'><input type='checkbox' name='chkbox2'> Użyj katalogu $OEM$</span>" 
str9 = "<span style='display:inline width:60px; position:absolute; top:65%; left:5%'><input type='checkbox' name='chkbox3' checked='True'> Autorestart</span>" 
str8 = "<span style='display:inline width:100px; position:absolute; top:36%; left:5%'><select size='1' name='AvailableDP'>" 

DataArea.InnerHTML = "<h2>Instalacja repozytorium z konfiguracją " & system & "</h2>" & str1 & str0 & strBody4 & "</select>" & " Proszę wybrać partycę docelową</Span>" & str4 & str0 & strBody5 & "</select>" & " Proszę wybrać dostawcę OEM</Span>" & str6 & str0 & strBody6 & "</select>" & " Proszę wybrać Sterowniki MassStorage</Span>" & str5 & str8 & str0 & strBody8 & "</select>" & " Proszę wybrać plik konfiguracji dysku</Span>" & str7 & str9 & str10 & str2 & str3 

strSystem = system 
rc_name = arg_1 
rc_oembios = arg_2 
rc_massstorage = arg_3 
pliki_oem = arg_4 
plik_unattended = arg_5 
End Sub 

Sub sys_inst_repo_conf 
 If AvailableDP.Value <> "null" Then 
  strDrive = "V:" 
 ElseIf AvailableDrives.Value = "null" Then 
  Func_Back_repo_conf 
  Exit Sub 
 Else 
  strDrive = AvailableDrives.Value 
 End If 
  strMassStorage = AvailableMASS.Value 
  strOEM = AvailableOEMS.Value 
  strDP = AvailableDP.Value 
 if chkbox1.Checked then 
  chkbox1_rc = "TAK" 
  strunattended = " /unattend:" & arrCommands(1)&"\"&plik_unattended 
  Set objFile = objFSO.OpenTextFile(arrCommands(1)&"\"&plik_unattended,1,true) 
  strUnAtt = objFile.ReadAll 
  objFile.Close 
 Else 
  strnonunat = "[unattended]" & vbCrLf & "OemPreinstall=Yes" &vbCrLf& "DriverSigningPolicy=Ignore" &vbCrLf 
 end If 
 if chkbox2.Checked then 
  chkbox2_rc = "TAK" 
 end if 
 if chkbox3.Checked then 
  chkbox3_rc = "TAK" 
 end if 
 DataArea.InnerHTML = "" 
 TextArea.InnerHTML = "" 
 window.resizeTo 768,120 
 TextArea.InnerHTML = "Proszę czekać,<br>trwa Instalacja " & strSystem 
If strdp <> "null" Then 
  objShell.run ("%comspec% /c diskpart /s "&chr(34)&arrCommands(1)&"\repozytorium\pliki\DP\"&strDP&chr(34)),0,true 
Else 
 set colVolumes = objWMIService.ExecQuery("select * from Win32_Volume Where Name = '"&strDrive&"\\'") 
  For Each objVolume in colVolumes 
  objVolume.Format "NTFS",True,,"",False 

If Not objFSO.FileExists("x:\windows\temp\dp.txt") Then 
Set objFile = objFSO.CreateTextFile("x:\windows\temp\dp.txt", True) 
objFile.WriteLine "select volume " & strDrive & vbCrLf & "active" & vbCrLf & "exit" 
objFile.close 
End If 
objShell.Run ("%comspec% /c diskpart /s x:\windows\temp\dp.txt"),0,true 
objFSO.DeleteFile "x:\windows\temp\dp.txt" 
  Next 
End If 
 objShell.run ("bootsect.exe /nt52 " & strDrive & " /force /mbr"),0,true 

 objShell.run (arrCommands(1) & "\repozytorium\instalatory\"&rc_name&"\i386\winnt32.exe /makelocalsource /noreboot /syspart:" & strDrive & " /tempdrive:" & strDrive &strunattended),0,true 

 if chkbox2_rc = "TAK" then 
   objFso.CopyFolder arrCommands(1)&"\"&pliki_oem, strDrive&"\$WIN_NT$.~LS\$OEM$", True 
 end if 
 If strOEM <> "null" Then 
   objFSO.CopyFile strOEM&"\*", strDrive&"\$WIN_NT$.~LS\I386\", True 
 End IF 

 If strMassStorage <> "null" Then 
  Set objFile = objFSO.OpenTextFile(strDrive&"\$WIN_NT$.~BT\winnt.sif",1,true) 
  strUnAtt = objFile.ReadAll 
  objFile.Close 
  Set objFile = objFSO.OpenTextFile(strMassStorage&"\untd.txt",1,true) 
  strMass = objFile.ReadAll 
  objFile.close 
  Set objFile = objFSO.CreateTextFile(strDrive&"\$WIN_NT$.~BT\winnt.sif",true) 
  objFile.Write strUnAtt & strnonunat & strMass 
  objFile.Close 
 If Not objFso.FolderExists(strDrive&"\$WIN_NT$.~LS\$OEM$") Then 
 Set f = objFso.CreateFolder(strDrive&"\$WIN_NT$.~LS\$OEM$") 
 End If 
 Set f = Nothing 
 objFso.CopyFolder strMassStorage&"\txtsetup", strDrive&"\$WIN_NT$.~LS\$OEM$\TEXTMODE", True 
 objFso.CopyFolder strMassStorage&"\txtsetup", strDrive&"\$WIN_NT$.~BT\$OEM$", True 
 End If 

IF chkbox3_rc = "TAK" then 
  objShell.Run ("Wpeutil Reboot"),0,false 
End If 
 
 window.resizeTo 800,600 
 MenuSystem 
 DataArea.InnerHTML = "" 
 TextArea.InnerHTML = "" 
End sub 
 

Sub Func_Back_repo_conf 
DataArea.InnerHTML = "" 
TextArea.InnerHTML = "" 
window.resizeTo 512,120 
strbck1 = "<input class='button' type='button' value='Wróć' onClick='install_repo_conf ""&strSystem&"",""&rc_name&"",""&rc_oembios&"",""&rc_massstorage&"",""&pliki_oem&"",""&plik_unattended&""' style='left:5%; top:65%; width:125px;'>" 
strbck2 = "<input class='button' type='button' value='Diskpart' onClick='diskpart' style='left:10%; top:65%; width:125px;'>" 
strbck3 = "<input class='button' type='button' value='Rezygnuję' onClick='Cancel' style='left:15%; top:65%; width:125px;'>" 
TextArea.InnerHTML = "Nie wybrano partycji docelowej" 
DataArea.InnerHTML = strbck1 & strbck2 & strbck3 
End Sub Sub Vista_Inst 
 Window.resizeTo 750,250 
 MENU.InnerHTML = "" 
 DataArea.InnerHTML = "" 
 TextArea.InnerHTML = "" 
 On Error Resume Next 

 Set folder = objfso.GetFolder(arrCommands(1)&"\vista_Installer\vista_unattend") 
 Set files = folder.Files 
  For each folderIdx In files 
 strBody42 = strBody42 & "<option value='"&folderIdx.Name&"'>"& folderIdx.Name &"</option>" 
  Next 

 Set colSubfolders = objWMIService.ExecQuery("Associators of {Win32_Directory.Name='"&arrCommands(1)&"\vista_Installer\vista_unattend\AOems'} Where AssocClass = Win32_Subdirectory ResultRole = PartComponent") 
  For Each objFolder in colSubfolders 
 strBody45 = strBody45 & "<option value='"&objFolder.Name&"'>"& objFolder.fileName &"</option>" 
  Next 
  
 Set folder = objfso.GetFolder(arrCommands(1)&"\vista_Installer\vista_unattend\dp") 
 Set files = folder.Files 
  For each folderIdx In files 
 strBody48 = strBody48 & "<option value='"&folderIdx.Name&"'>"& folderIdx.Name &"</option>" 
  Next 

     
 str40 = "<option value='null'>null</option>" 
 str41 = "<span style='display:inline width:60px; position:absolute; top:15%; left:5%'><select size='1' name='AvailableUnattend'>" 
 str43 = "<input class='button' type='button' value='Potwierdź wybór' onClick='Vista_Instal' style='left:25%; top:50%; width:125px;'>" 
 str44 = "<input class='button' type='button' value='Rezygnuję' onClick='Cancel' style='left:35%; top:50%; width:125px;'>" 
 str46 = "<span style='display:inline width:80px; position:absolute; top:30%; left:5%'><select size='1' name='AvailableAOems'>" 
 str47 = "<span style='display:inline width:60px; position:absolute; top:60%; left:5%'><input type='checkbox' name='chkbox1' checked='True'> Autorestart</span>" 
 str48 = "<span style='display:inline width:100px; position:absolute; top:45%; left:5%'><select size='1' name='AvailableDP'>" 
  
 DataArea.InnerHTML = "<h2>Instalacja Systemu Vista lub Server 2008</h2>" & str41 & str40 & strBody42 & "</select>" & " Proszę wybrać plik instalacji nienadzorowanej</Span>" & str46 & str40 & strBody45 & "</select>" & " Proszę wybrać Alternatywny katalog $OEM$</Span>" & str48 & str40 & strBody48 & "</select>" & " Proszę wybrać skrypt przygotowujący dysk</Span>" & str47 & str43 & str44 
End Sub 

Sub Vista_Instal 
strunattend = AvailableUnattend.Value 
straoems = AvailableAOems.Value 
strdp = AvailableDP.Value 
 if chkbox1.Checked then 
  chkbox1_Vista = "TAK" 
 end if 
MENU.InnerHTML = "" 
DataArea.InnerHTML = "" 
TextArea.InnerHTML = "" 
window.resizeTo 725,160 
TextArea.InnerHTML = "Instalacja systemów z lini Vista<br>Windows Vista, Serwer 2008" 
If strdp <> "null" Then 
 objShell.run ("%comspec% /c" & "diskpart /s "&chr(34)&arrCommands(1)&"\vista_Installer\vista_unattend\DP\"&strDP&chr(34)),0,true 
End If 
If strunattend = "null" AND straoems = "null" Then 
 objShell.run (arrCommands(1) & "\vista_Installer\setup.exe /noreboot"),0,true 
ElseIF strunattend <> "null" AND straoems = "null" Then 
 objShell.run (arrCommands(1) & "\vista_Installer\setup.exe /noreboot /unattend:"&arrCommands(1)&"\vista_Installer\vista_unattend\"&strunattend),0,true 
ElseIF strunattend = "null" AND straoems <> "null" Then 
 objShell.run (arrCommands(1) & "\vista_Installer\setup.exe /noreboot /m:"&straoems),0,true 
Else 
 objShell.run (arrCommands(1) & "\vista_Installer\setup.exe /noreboot /m:"&straoems&" /unattend:"&arrCommands(1)&"\vista_Installer\vista_unattend\"&strunattend),0,true 
End If 

IF chkbox1_Vista = "TAK" then 
 self.close() 
End If 
window.resizeTo 1024,768 
MenuSystem 
TextArea.InnerHTML = "" 
End Sub Sub Seven_Inst 
 Window.resizeTo 750,250 
 MENU.InnerHTML = "" 
 DataArea.InnerHTML = "" 
 TextArea.InnerHTML = "" 
 On Error Resume Next 

 Set folder = objfso.GetFolder(arrCommands(1)&"\seven_Installer\seven_unattend") 
 Set files = folder.Files 
  For each folderIdx In files 
 strBody22 = strBody22 & "<option value='"&folderIdx.Name&"'>"& folderIdx.Name &"</option>" 
  Next 

 Set colSubfolders = objWMIService.ExecQuery("Associators of {Win32_Directory.Name='"&arrCommands(1)&"\seven_Installer\seven_unattend\AOems'} Where AssocClass = Win32_Subdirectory ResultRole = PartComponent") 
  For Each objFolder in colSubfolders 
 strBody25 = strBody25 & "<option value='"&objFolder.Name&"'>"& objFolder.FileName &"</option>" 
  Next 
  
 Set folder = objfso.GetFolder(arrCommands(1)&"\seven_Installer\seven_unattend\dp") 
 Set files = folder.Files 
  For each folderIdx In files 
 strBody28 = strBody28 & "<option value='"&folderIdx.Name&"'>"& folderIdx.Name &"</option>" 
  Next 

     
 str20 = "<option value='null'>null</option>" 
 str21 = "<span style='display:inline width:60px; position:absolute; top:15%; left:5%'><select size='1' name='AvailableUnattend'>" 
 str23 = "<input class='button' type='button' value='Potwierdź wybór' onClick='Seven_Instal' style='left:25%; top:50%; width:125px;'>" 
 str24 = "<input class='button' type='button' value='Rezygnuję' onClick='Cancel' style='left:35%; top:50%; width:125px;'>" 
 str26 = "<span style='display:inline width:80px; position:absolute; top:30%; left:5%'><select size='1' name='AvailableAOems'>" 
 str27 = "<span style='display:inline width:60px; position:absolute; top:60%; left:5%'><input type='checkbox' name='chkbox1' checked='True'> Autorestart</span>" 
 str28 = "<span style='display:inline width:100px; position:absolute; top:45%; left:5%'><select size='1' name='AvailableDP'>" 
  
 DataArea.InnerHTML = "<h2>Instalacja Systemu z lini Seven</h2>" & str21 & str20 & strBody22 & "</select>" & " Proszę wybrać plik instalacji nienadzorowanej</Span>" & str26 & str20 & strBody25 & "</select>" & " Proszę wybrać Alternatywny katalog $OEM$</Span>" & str28 & str20 & strBody28 & "</select>" & " Proszę wybrać skrypt przygotowujący dysk</Span>" & str27 & str23 & str24 
End Sub 

Sub Seven_Instal 
strunattend = AvailableUnattend.Value 
straoems = AvailableAOems.Value 
strdp = AvailableDP.Value 
 if chkbox1.Checked then 
  chkbox1_Seven = "TAK" 
 end if 
MENU.InnerHTML = "" 
DataArea.InnerHTML = "" 
TextArea.InnerHTML = "" 
window.resizeTo 725,160 
TextArea.InnerHTML = "Instalacja systemów z lini Seven<br>Windows Seven, Serwer 2008 R2" 

If strdp <> "null" Then 
 objShell.run ("%comspec% /c" & "diskpart /s "&chr(34)&arrCommands(1)&"\seven_Installer\seven_unattend\DP\"&strDP&chr(34)),0,true 
End If 
If strunattend = "null" AND straoems = "null" Then 
 objShell.run (arrCommands(1) & "\seven_Installer\setup.exe /noreboot"),0,true 
ElseIF strunattend <> "null" AND straoems = "null" Then 
 objShell.run (arrCommands(1) & "\seven_Installer\setup.exe /noreboot /unattend:"&arrCommands(1)&"\seven_Installer\seven_unattend\"&strunattend),0,true 
ElseIF strunattend = "null" AND straoems <> "null" Then 
 objShell.run (arrCommands(1) & "\seven_Installer\setup.exe /noreboot /m:"&straoems),0,true 
Else 
 objShell.run (arrCommands(1) & "\seven_Installer\setup.exe /noreboot /m:"&straoems&" /unattend:"&arrCommands(1)&"\seven_Installer\seven_unattend\"&strunattend),0,true 
End If 

IF chkbox1_Seven = "TAK" then 
 self.close() 
End If 

window.resizeTo 1024,768 
MenuSystem 
TextArea.InnerHTML = "" 
End Sub 


sub cancel 
DataArea.InnerHTML = "" 
TextArea.InnerHTML = "" 
window.resizeTo 800,600 
MenuSystem 
end sub 


Sub W8_Inst 
 Window.resizeTo 750,250 
 MENU.InnerHTML = "" 
 DataArea.InnerHTML = "" 
 TextArea.InnerHTML = "" 
 On Error Resume Next 

 Set folder = objfso.GetFolder(arrCommands(1)&"\W8_installer\seven_unattend") 
 Set files = folder.Files 
  For each folderIdx In files 
 strBody22 = strBody22 & "<option value='"&folderIdx.Name&"'>"& folderIdx.Name &"</option>" 
  Next 

 Set colSubfolders = objWMIService.ExecQuery("Associators of {Win32_Directory.Name='"&arrCommands(1)&"\W8_installer\seven_unattend\AOems'} Where AssocClass = Win32_Subdirectory ResultRole = PartComponent") 
  For Each objFolder in colSubfolders 
 strBody25 = strBody25 & "<option value='"&objFolder.Name&"'>"& objFolder.FileName &"</option>" 
  Next 
  
 Set folder = objfso.GetFolder(arrCommands(1)&"\W8_installer\seven_unattend\dp") 
 Set files = folder.Files 
  For each folderIdx In files 
 strBody28 = strBody28 & "<option value='"&folderIdx.Name&"'>"& folderIdx.Name &"</option>" 
  Next 

     
 str50 = "<option value='null'>null</option>" 
 str51 = "<span style='display:inline width:60px; position:absolute; top:15%; left:5%'><select size='1' name='AvailableUnattend'>" 
 str53 = "<input class='button' type='button' value='Potwierdź wybór' onClick='Seven_Instal' style='left:25%; top:50%; width:125px;'>" 
 str54 = "<input class='button' type='button' value='Rezygnuję' onClick='Cancel' style='left:35%; top:50%; width:125px;'>" 
 str56 = "<span style='display:inline width:80px; position:absolute; top:30%; left:5%'><select size='1' name='AvailableAOems'>" 
 str57 = "<span style='display:inline width:60px; position:absolute; top:60%; left:5%'><input type='checkbox' name='chkbox1' checked='True'> Autorestart</span>" 
 str58 = "<span style='display:inline width:100px; position:absolute; top:45%; left:5%'><select size='1' name='AvailableDP'>" 
  
 DataArea.InnerHTML = "<h2>Instalacja Systemu z lini Windows 8</h2>" & str51 & str50 & strBody22 & "</select>" & " Proszę wybrać plik instalacji nienadzorowanej</Span>" & str56 & str50 & strBody25 & "</select>" & " Proszę wybrać Alternatywny katalog $OEM$</Span>" & str58 & str20 & strBody28 & "</select>" & " Proszę wybrać skrypt przygotowujący dysk</Span>" & str57 & str53 & str54 
End Sub 

Sub W8_Instal 
strunattend = AvailableUnattend.Value 
straoems = AvailableAOems.Value 
strdp = AvailableDP.Value 
 if chkbox1.Checked then 
  chkbox1_W8 = "TAK" 
 end if 
MENU.InnerHTML = "" 
DataArea.InnerHTML = "" 
TextArea.InnerHTML = "" 
window.resizeTo 725,160 
TextArea.InnerHTML = "Instalacja systemów z lini Windows 8<br>Windows 8" 

If strdp <> "null" Then 
 objShell.run ("%comspec% /c" & "diskpart /s "&chr(34)&arrCommands(1)&"\W8_installer\seven_unattend\DP\"&strDP&chr(34)),0,true 
End If 
If strunattend = "null" AND straoems = "null" Then 
 objShell.run (arrCommands(1) & "\W8_installer\setup.exe /noreboot"),0,true 
ElseIF strunattend <> "null" AND straoems = "null" Then 
 objShell.run (arrCommands(1) & "\W8_installer\setup.exe /noreboot /unattend:"&arrCommands(1)&"\W8_installer\seven_unattend\"&strunattend),0,true 
ElseIF strunattend = "null" AND straoems <> "null" Then 
 objShell.run (arrCommands(1) & "\W8_installer\setup.exe /noreboot /m:"&straoems),0,true 
Else 
 objShell.run (arrCommands(1) & "\W8_installer\setup.exe /noreboot /m:"&straoems&" /unattend:"&arrCommands(1)&"\W8_installer\seven_unattend\"&strunattend),0,true 
End If 

IF chkbox1_W8 = "TAK" then 
 self.close() 
End If 

window.resizeTo 1024,768 
MenuSystem 
TextArea.InnerHTML = "" 
End Sub 


sub cancel 
DataArea.InnerHTML = "" 
TextArea.InnerHTML = "" 
window.resizeTo 800,600 
MenuSystem 
end sub Sub ghost 
MENU.InnerHTML = "" 
window.resizeTo 512,80 
TextArea.InnerHTML = "Uruchomiono Ghost 32" 
objShell.Run (arrCommands(1) & "\tools\ghost32.exe -prefos"),0,True 
window.resizeTo 800,600 
MenuSystem 
TextArea.InnerHTML = "" 
End Sub 


Sub ntp 
MENU.InnerHTML = "" 
window.resizeTo 512,80 
TextArea.InnerHTML = "Uruchomiono Notatnik" 
objShell.Run ("notepad"),1,True 
window.resizeTo 800,600 
MenuSystem 
TextArea.InnerHTML = "" 
End Sub 


Sub cmd 
MENU.InnerHTML = "" 
window.resizeTo 512,80 
TextArea.InnerHTML = "Uruchomiono Wiersz Poleceń" 
objShell.Run ("%comspec%"),1,True 
window.resizeTo 800,600 
MenuSystem 
TextArea.InnerHTML = "" 
End Sub 


Sub NET 
MENU.InnerHTML = "" 
window.resizeTo 512,80 
TextArea.InnerHTML = "Startuje sieć" 
objShell.Run ("wpeutil InitializeNetwork"),0,True 
objShell.Run ("wpeutil DisableFirewall"),0,True 
window.resizeTo 800,600 
MenuSystem 
TextArea.InnerHTML = "" 
End Sub 

Sub totalcmd 
MENU.InnerHTML = "" 
window.resizeTo 512,80 
TextArea.InnerHTML = "Uruchomiono TotalCmd" 
objShell.Run (arrCommands(1) & "\tools\totalcmd7\TOTALCMD.EXE /I=.\wincmd.ini /F=.\wcx_ftp.ini"),0,True 
window.resizeTo 800,600 
MenuSystem 
TextArea.InnerHTML = "" 
End Sub 

Sub pw 
MENU.InnerHTML = "" 
window.resizeTo 512,80 
TextArea.InnerHTML = "Uruchomiono Partition Wizzard" 
objShell.Run (arrCommands(1) & "\tools\PartitionWizard\PartitionWizard.exe"),0,True 
window.resizeTo 800,600 
MenuSystem 
TextArea.InnerHTML = "" 
End Sub

Sub tskmgr 
MENU.InnerHTML = "" 
window.resizeTo 512,80 
TextArea.InnerHTML = "Uruchomiono Menedżer zadań" 
objShell.Run ("taskmgr"),1,True 
window.resizeTo 800,600 
MenuSystem 
TextArea.InnerHTML = "" 
End Sub 

Sub clamwinportable 
MENU.InnerHTML = "" 
window.resizeTo 512,80 
TextArea.InnerHTML = "Uruchomiono Clam Win Portable" 
objShell.Run (arrCommands(1) & "\tools\Antywiry\ClamWinPortable\ClamWinPortable.exe"),0,True 
window.resizeTo 800,600 
MenuSystem 
TextArea.InnerHTML = "" 
End Sub

sub wyjscie(str_str) 
If str_str = 1 Then 
self.close() 
ElseIf str_str = 2 Then 
objShell.Run ("Wpeutil Reboot"),0,false 
End If 
end sub 

Sub MouseOver 
Set x = window.event.srcElement 
x.style.cursor = "HAND" 
x.className = x.classname & "_hover" 

End Sub 

Sub MouseOut 
Set x = window.event.srcElement 
x.style.cursor = "default" 
x.className = split(x.className,"_")(0) 

End sub

</script> 

<body id=body> 

<span id=menu></span> 

<span id=DataArea></span> 
<span id=TextArea></span>
 

Niestety po wybraniu parametrów instalki W8 generuje komunikat ze nie ma pliku seven_Installer\seven_unattend\V64.xml.No niema, bo jest w W8_Installer\seven_unattend\. Pytanie dlaczego go tam nie szuka ?

 

Prosze o pomoc i pozdrawiam

 

PS Zmieniły się wymagania co do instalacji nienadzorowanej Windows 8 - konieczne jest podanie klucza produktu już w pierwszej sekcji. Minimum to (prawie minimum - ustawienie locale można pominąć):

 


<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
  <settings pass="windowsPE">
    <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <ImageInstall>
        <OSImage>
          <InstallFrom>
            <Path>%litera%\wim\Windows8x64.wim</Path>
          </InstallFrom>
          <WillShowUI>OnError</WillShowUI>
        </OSImage>
      </ImageInstall>
	<UserData>
    <AcceptEula>true</AcceptEula>
    <ProductKey>
     <Key>H9VCT-63NFW-FWHDR-F4J43-972K8</Key>
    </ProductKey>
	</UserData>
  </component>
	<component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
      <SetupUILanguage>
        <UILanguage>en-US</UILanguage>
      </SetupUILanguage>
      <UILanguage>en-US</UILanguage>
      <SystemLocale>pl-PL</SystemLocale>
      <UserLocale>pl-PL</UserLocale>
      <InputLocale>0415:00001045</InputLocale>
	</component>
  </settings>
</unattend>

Odnośnik do komentarza
Pomoc jest darmowa, ale proszę rozważ przekazanie dotacji na utrzymanie serwisu: klik.

Omskło ci się na zmiennych, dodatkowo zmienne dla wyborów też przesunąłem, zmieniłem też katalog roboczy na bardziej pasujący do konwencji czyli "w8_unattend", spróbuj z tym:

 

 

 

Sub W8_Inst 
 Window.resizeTo 750,250 
 MENU.InnerHTML = "" 
 DataArea.InnerHTML = "" 
 TextArea.InnerHTML = "" 
 On Error Resume Next 

 Set folder = objfso.GetFolder(arrCommands(1)&"\W8_installer\w8_unattend") 
 Set files = folder.Files 
  For each folderIdx In files 
 strBody52 = strBody52 & "<option value='"&folderIdx.Name&"'>"& folderIdx.Name &"</option>" 
  Next 

 Set colSubfolders = objWMIService.ExecQuery("Associators of {Win32_Directory.Name='"&arrCommands(1)&"\W8_installer\w8_unattend\AOems'} Where AssocClass = Win32_Subdirectory ResultRole = PartComponent") 
  For Each objFolder in colSubfolders 
 strBody55 = strBody55 & "<option value='"&objFolder.Name&"'>"& objFolder.FileName &"</option>" 
  Next 
  
 Set folder = objfso.GetFolder(arrCommands(1)&"\W8_installer\w8_unattend\dp") 
 Set files = folder.Files 
  For each folderIdx In files 
 strBody58 = strBody58 & "<option value='"&folderIdx.Name&"'>"& folderIdx.Name &"</option>" 
  Next 

     
 str50 = "<option value='null'>null</option>" 
 str51 = "<span style='display:inline width:60px; position:absolute; top:15%; left:5%'><select size='1' name='AvailableUnattend'>" 
 str53 = "<input class='button' type='button' value='Potwierdź wybór' onClick='W8_Instal' style='left:25%; top:50%; width:125px;'>" 
 str54 = "<input class='button' type='button' value='Rezygnuję' onClick='Cancel' style='left:35%; top:50%; width:125px;'>" 
 str56 = "<span style='display:inline width:80px; position:absolute; top:30%; left:5%'><select size='1' name='AvailableAOems'>" 
 str57 = "<span style='display:inline width:60px; position:absolute; top:60%; left:5%'><input type='checkbox' name='chkbox1' checked='True'> Autorestart</span>" 
 str58 = "<span style='display:inline width:100px; position:absolute; top:45%; left:5%'><select size='1' name='AvailableDP'>" 
  
 DataArea.InnerHTML = "<h2>Instalacja Systemu z lini Windows 8</h2>" & str51 & str50 & strBody52 & "</select>" & " Proszę wybrać plik instalacji nienadzorowanej</Span>" & str56 & str50 & strBody55 & "</select>" & " Proszę wybrać Alternatywny katalog $OEM$</Span>" & str58 & str50 & strBody58 & "</select>" & " Proszę wybrać skrypt przygotowujący dysk</Span>" & str57 & str53 & str54 
End Sub 

Sub W8_Instal 
strunattend = AvailableUnattend.Value 
straoems = AvailableAOems.Value 
strdp = AvailableDP.Value 
 if chkbox1.Checked then 
  chkbox1_W8 = "TAK" 
 end if 
MENU.InnerHTML = "" 
DataArea.InnerHTML = "" 
TextArea.InnerHTML = "" 
window.resizeTo 725,160 
TextArea.InnerHTML = "Instalacja systemów z lini Windows 8<br>Windows 8" 

If strdp <> "null" Then 
 objShell.run ("%comspec% /c" & "diskpart /s "&chr(34)&arrCommands(1)&"\W8_installer\w8_unattend\DP\"&strDP&chr(34)),0,true 
End If 
If strunattend = "null" AND straoems = "null" Then 
 objShell.run (arrCommands(1) & "\W8_installer\setup.exe /noreboot"),0,true 
ElseIF strunattend <> "null" AND straoems = "null" Then 
 objShell.run (arrCommands(1) & "\W8_installer\setup.exe /noreboot /unattend:"&arrCommands(1)&"\W8_installer\w8_unattend\"&strunattend),0,true 
ElseIF strunattend = "null" AND straoems <> "null" Then 
 objShell.run (arrCommands(1) & "\W8_installer\setup.exe /noreboot /m:"&straoems),0,true 
Else 
 objShell.run (arrCommands(1) & "\W8_installer\setup.exe /noreboot /m:"&straoems&" /unattend:"&arrCommands(1)&"\W8_installer\w8_unattend\"&strunattend),0,true 
End If 

IF chkbox1_W8 = "TAK" then 
 self.close() 
End If 

window.resizeTo 1024,768 
MenuSystem 
TextArea.InnerHTML = "" 
End Sub 

 

 

 

 

Przy okazji zauważyłem, że należy założyć obligatoryjnie katalog dp nawet jeżeli skrypty nie będą używane (katalog może być pusty) inaczej listuje katalog nadrzędny i wychodzą głupoty.

 

pzdr

Odnośnik do komentarza

1/ Jeśli mowa o strBody22, strBody25, strBody28 to w tak zwanym miedzy czasie dopatrzyłem się błędu. Na wszelki wypadek zamieniłem te 2 procedury na to co podesłałeś i zmieniłem katalog na penie na W8.... Niestety nie widać żadnego efektu.

 

2/ Podkatalogi na penie są - całość z oryginalnej struktury pena - konkretnie z visty

 

3/ Zauważyłem ze

te pliki z konfiguracją instalacji nienadzorowanej widzi prawidłowe ( w W7 i W8 sa inne)

jeśli wybiorę standardową instalacje bez plików xml to uruchamia sie instalka Windows 7

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza

Mały błąd, nie zwróciłem uwagi wcześniej.

 str53 = "<input class='button' type='button' value='Potwierdź wybór' onClick='W8_Instal' style='left:25%; top:50%; width:125px;'>" 

 

Oprócz strBody miałeś jeszcze błąd w str20<>50

 

Jeszcze jeden błąd choć raczej bez konsekwencji - powtórzyłeś procedurę "Cancel" - nie ma takiej potrzeby.

 

 

Taka mała podpowiedź na przyszłość, jeżeli nie wiesz czy dana sekcja procedury wykonuje się prawidłowo możesz ją zastąpić kodem wyświetlającym jakiś komunikat a właściwą komendę poprzedzić apostrofem, np. coś takiego:

 

If strunattend = "null" AND straoems = "null" Then 
msgbox "Wykonało się"
' objShell.run (arrCommands(1) & "\W8_installer\setup.exe /noreboot"),0,true 
ElseIF strunattend <> "null" AND straoems = "null" Then 

 

 

pzdr

Odnośnik do komentarza
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
 • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...